Course Outline 88742059

มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (Social Issues and Ethics for IT Professional)
          
3 (3-0-6) credits

อาจารย์ผู้สอน --- ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ
กลุ่ม 1 วันศุกร์ เวลา 13:30-16:20 ห้อง IF-6T03  
กลุ่ม 2 วันอังคาร เวลา 13:00-15:50 ห้อง IF-6T02
กลุ่ม 3 วันศุกร์ เวลา 13:30-16:20 ห้อง IF-6T03  

คำอธิบายรายวิชา

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อต่างๆ และสังคมออนไลน์
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่อง ทางการรับรู้
ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี
ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม
แนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณเพื่อพฤคิกรรมที่เป็นมืออาชีพ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมืออาชีพ

Impact of IT on traditions and society due to modern media, online communities, social implications, diversity issues, accessibility issues, globalization issues, economic issues, digital divide, legal issues, compliance, computer crime, and system user policies, public relations and advertizing, privacy and liberty, Thai and international IT related law, professional and ethical issues ethics, codes of professional conduct.

วัตถุประสงค์ทั่วไป

         นิสิตจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางสังคมและกฎหมาย เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานทางจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา
 • เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงสภาวการณ์ปัจจุบันอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัล
 • เพื่อให้นิสิตมีทักษะพื้นฐานการรู้ดิจิทัลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคม

สังเขปหัวข้อเนื้อหารายวิชา

 • ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมดิจิทัล (Introduction to Information Technology and Its latest Trends)
 •  พื้นฐานจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Introduction to Information Technology Ethics)
 •  ปัญหาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Crimes)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system: ISMS)
 • แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบสารสนเทศ
 • ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
 •  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)  
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
  และพื้นฐานธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

แผนการสอน

สัปดาห์เรียน เนื้อหาบรรยาย
วันเรียน
สัปดาห์ที่ 1 - แนะนำรายวิชา / การวัดและประเมินผล มอบหมายงาน
- บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบๆ ตัวเรา
เริ่ม 7 ก.ค. 2563 (อ. ศ.)
สัปดาห์ที่ 2 บทที่ 2 ผลกระทบของไอทีต่อสังคมดิจิตอล  
สัปดาห์ที่ 3

บทที่ 3 จริยธรรมกับกระแสสังตมยุคใหม่

 
สัปดาห์ที่ 4 บทที่ 4 จริยธรรมทางธุรกิจและในองค์กร
 
สัปดาห์ที่ 5 บทที่ 5 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สัปดาห์ที่ 6

บทที่ 6 จริยธรรมสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้ไอที

 
สัปดาห์ที่ 7

บทที่ 7 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 
สัปดาห์ที่ 8 ส่งงาน / นำเสนอ / อภิปรายร่วมกัน  
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค ส. 5 - อา.13 ก.ย. 2563
สัปดาห์ที่ 10

บทที่ 7 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

 
สัปดาห์ที่ 11

บทที่ 8 ความเป็นส่วนตัว

 
สัปดาห์ที่ 12

บทที่ 8 ความเป็นส่วนตัว (ต่อ)

 
สัปดาห์ที่ 13

บทที่ 9 ทรัพย์สินทางปัญญา

 
สัปดาห์ที่ 14

บทที่ 9 ทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ)

 
สัปดาห์ที่ 15 บทที่ 10 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายอื่นๆ  
สัปดาห์ที่ 15 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ (วิทยากรภายนอก)  
สัปดาห์ที่ 16 บทที่ 11 สรุป เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
  ส่งงาน / นำเสนอ  
สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาค ส. 31 ต.ค - อา. 8 พ.ย. 2563

* อ. 7 ก.ค. หยุดชดเชยว้นเข้าพรรษา
* อ. 28 ก.ค. หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
* อ. 13 ต.ค. หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
* ศ. 23 ต.ค. หยุดวันปิยมหาราช

ปฏิทินการศึกษา ปี 2563

หนังสือตำราและเอกสารการสอน

 • พนิดา พานิชกุล, “จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Information Technology)”, สำนักพิมพ์ เคทีพี, 2553. ภาพ
 • สราวุธ ปิติยาศักดิ์, “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ”, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ นิติธรรม, 2555.
 • ดร. เนตร์พัณณา ยาวีราช, "จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)" บริษัท ทริปเปิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2560. ภาพ
 • ดร. กิจจา บานชื่น, กณิกนันต์ บานชื่น และหริลักษณ์ บานชื่น, “ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร”, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558.
 • กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, “คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน”, บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2557.
 • Andrew Ghillyer, Business Ethics Now. McGraw-Hill International Edition, 2012.
 • George W. Reynolds, Ethics in Information Technology. Second Edition, Thompson Course Technology, 2007.
 • Michael J. Quinn, ETHICS for the Information Age. Pearson International Edition, 2006.
 • เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลดที่ http://www.informatics.buu.ac.th/~wichai

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย                                 2.  นำเสนอ/อภิปราย 
3. ทำรายงาน/การบ้าน                  4.  สอบย่อย

สื่อการสอน

1. ตำรา                      2.  เอกสารประกอบการสอน
3. โปรแกรมนำเสนอ       4. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การศึกษาศึกษา การข้าชั้นเรียน และการทำงานที่กำหนด

1. ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนตรงเวลาที่กำหนด การขาดเรียนเกิน 20% จะหมดสิทธิ์สอบ
2. ผู้เรียนต้องอ่านเอกสารและหนังสือตามที่กำหนด
3. ผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านส่งตามเวลากำหนด
4. ผู้เรียนต้องทำรายงานตามเรื่องที่กำหนดและส่งตามเวลากำหนด

เกณฑ์การวัดผล

เข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20 %
การบ้าน 10 %

รายงาน

20 %
คะแนนสอบกลางภาค 25 % - - ->
คะแนนสอบปลายภาค 25 % - - ->

การประเมินผล

คะแนน

0 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 100

เกรด

F

D

D+

C

C+

B

B+

A

***  หมายเหตุ:  เกณฑ์การประเมินผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเว็บไซต์

http://angsila.informatics.buu.ac.th/~wichai

Email: wichai@buu.ac.th

  Back to 88742059 index