งานชุมนุมการแพร่ธรรมของเอเชีย 2006
Asian Mission Congress 2006

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง AMC 2006
การประชุมกลุ่มย่อย
“ชีวิตที่สัมผัสองค์พระเยซูเจ้า”

1.จุดประสงค์และธรรมชาติของการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์

การประชุมมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม เข้าใจถึงแก่นของหัวข้อในการชุมนุมแต่ละวัน อีกทั้งต้องการให้สามารถที่จะแบ่งปันความชื่นชมยินดี และพลังแห่งความเชื่อของตน
ที่สำคัญที่สุดคือ การประชุมต้องการที่จะให้ทุกคนบรรลุถึงจุดประสงค์ของการชุมนุม AMC 2006

1.1 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม (เรื่องราวของพระเยซูในหมู่ประชากรชาวเอเชีย)

จุดประสงค์ :
เพื่อเพิ่มความรักของเราในพระบุคคลและพันธกิจของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ โดยอาศัยการเป็นประจักษ์พยานและเรื่องราวของพระองค์

เนื่องจากเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกของการชุมนุม จึงอยากให้ผู้แทนแนะนำตนเอง และค่อยๆ แบ่งปัน “เรื่องราวความเชื่อของตน” เนื่องจากมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสำหรับการแบ่งปัน จึงไม่ต้องมีการตอบหรือการรายงานจากกลุ่ม

1.2 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม (เรื่องราวของพระเยซูในศาสนาต่างๆ ของเอเชีย)

จุดประสงค์ :
ก.เพื่อให้เกิดความชื่นชมว่าเรื่องราวของพระเยซู สามารถทอสานเข้ากันกับเรื่องราวของศาสนาอื่นๆได้อย่างไร
ข.เพื่อก้าวต่อไปในพันธกิจโดยร่วมมือกันกับศาสนาอื่น

1.3 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม (เรื่องราวของพระเยซูในวัฒนธรรมของเอเชีย)

จุดประสงค์
ก.เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของพระเยซูคริตเจ้า ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประสานการคืนดีกันในกรณีที่เกิดมีความขัดแย้งในชุมชน
ข.เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการเสวนาด้วยชีวิตและกิจกรรมภายใน/ระหว่างครอบครัว ที่นับถือศาสนาต่างกัน ระหว่างเพื่อนบ้าน ในที่ทำงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนยากไร้

2.ประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการและข้อเสนอกิจกรรมในการเตรียมงาน

1.จะมีเพียงประเด็นเดียวสำหรับการประชุมกลุ่มในแต่ละวัน
2.ประเด็นดังกล่าวจะมาจากหัวข้อการชุมนุมของแต่ละวัน

3.ประเด็นสำหรับการประชุมกลุ่ม

ก.สำหรับวันแรก พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม (16.00 น.)
เรื่องราวความเชื่อส่วนตัวของข้าพเจ้า: ข้าฯ ได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้าในชีวิตอย่างไร? (มีเหตุการณ์สำคัญอะไรในชีวิตข้าฯ ที่ทำให้ชีวิตแห่งความเชื่อของข้าฯ ตื่นขึ้นมา? สิ่งที่ท้าทายชีวิตแห่งความเชื่อของข้าฯ มีอะไรบ้าง?

ข.สำหรับวันที่สอง ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม (14.00 น.)
ข้าฯ ชอบอะไรในบุคคลศาสนาอื่นที่อยู่ในประเทศของข้าฯ ?

ค.สำหรับวันที่สาม เสาร์ที่ 21 ตุลาคม (14.00 น.)
มีการปฏิบัติหรือธรรมเนียมใดบ้างในวัฒนธรรมของประเทศข้าฯ ที่เป็นการแสดงออกได้อย่างดีถึงพระวรสารของพระเยซู?

4. คณะกรรมการ AMC ด้านประชาสัมพันธ์ของ FABC จะส่งประเด็นคำถามเหล่านี้ไปยังผู้ประสานงานในระดับประเทศ ก่อนถึงวันประชุมสมัชชา AMC จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เขาได้ไตร่ตรอง เกี่ยวกับแนวคำถามเหล่านั้นไว้ล่วงหน้า

5. เพื่อแจกจ่ายให้ได้ถ้วนหน้า คณะกรรมการ AMC ด้านประชาสัมพันธ์ของ FABC จะต้องใส่ลงไปในเว็บเพจ นอกนั้นจะใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อที่จะทำให้คำถามเหล่านี้แพร่ออกไปให้ได้มากที่สุด

6. มีการแบ่งกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ ออกเป็น 20 กลุ่ม (กลุ่มละประมาณ 50 คน) และในแต่ละกลุ่ม ผู้ประสานงานจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก 3 หรือ 4 กลุ่มย่อย เพื่อให้แต่ละคนมีโอกาสที่จะแบ่งปันความชื่นชมยินดี และพลังแห่งความเชื่อของตน

 

Back to AMC Page