การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Breakfast @ Kasalong Resort and transfer to Assumption Sriracha School
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ออกเดินทางจากโรงแรมกาสะลองไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ต่อไป ==> ถ่ายรูปหมู่

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu