การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Lunch honoring Chaplains, National Presidents, District Governors
            and Club Presidents
             อาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่จิตตาธิการ ประธานสภา ประธานเขต และประธานกลุ่มต่างๆ

อาหารเที่ยงเป็นเกียรติแก่จิตตาธิการ ประธานสภา ประธานเขต และประธานกลุ่มต่างๆ


ต่อไป ==> งานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu