การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Saturday 16 April 2016
Keynote II: Rising to the Vocations Challenge: Rev. Fr. Augustine Phaiboon Udomdej, CSsR
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2016
การบรรยายหลัก 2 พร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายของกระแสเรียก : คุณพ่อไพบูลย์  อุดมเดช คณะพระมหาไถ่


ต่อไป ==> เสวนาแนวทางกิจกรรม 

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu