การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Saturday 16 April 2016
The 19th Serra Asian Convention hosted by the Philippines in 2018
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2016
งานพิธีมอบธงเซอร์ร่าเอเชียให้ประททศฟิลิปปินส์ เจัาภาพครั้งที่ 19 ปี 2018

          


ต่อไป ==>ผู้ร่วมงาน

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu